Wednesday, December 18, 2013

Ta kết mi rồi đó nhóc con !

Bo had fun time - trial class with Master David at All Star Martial Arts & Fitness on Dec 13, 2013.

 (Ta kết mi rồi đó nhóc con !)
2 comments:

Dã Quỳ said...

Anh Bo giỏi quá chừng!!!

Dì Quỳ cũng kết mi rồi đó nhóc con!!

Bảo Kim said...

Bo giỏi quá, dì K cũng kết Bo rồi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...