Tuesday, July 25, 2017

Cancun Trip, Chichen Itza

The most important archaeological zone in Yucatán & ancient capital of the Mayan Empire.
El Castillo, the pyramid of Kukulkan, The Temple of Warriors...


Cancun trip, Tinum!

Jun 1, 2017


Monday, July 3, 2017

Hai mươi năm!

hai mươi năm,
hai mái đầu xanh giờ nay đã bạc
hỉ nộ ái ố
buồn vui giận hờn
đều nếm trải
thương được chừng nào hay chừng ấy... 
chẳng qua trời bắt đôi ta phải vậy!!!

Saturday, July 1, 2017

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...