Thursday, December 29, 2016

Christmas 2016!

Christmas Eve, BeBo family is wishing all of you : Merry Christmas & Happy Newyear 2017!!!


Sunday, December 25, 2016

Về quê thăm Mẹ!

đi...không đi...suy nghĩ...nghĩ suy....cuối cùng mình cũng có được quyết định sáng suốt, cuốn gói ra phi trường bỏ lại chồng con, sao mà bịn rịn quá nè Be, Bo ơi !!!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...