Friday, January 1, 2016

Houston first presents New Year Eve 2016

lần đầu bon chen "countdown" , mục đích chánh cho Be xem "fireworks" , thằng con say sưa bấm máy ...cuối cùng thì...ha.....ha....thiệt là vui.
Năm mới mà, miễn vui là được hé cả nhà !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...