Tuesday, June 20, 2017

Awards Day, May 2017

Mỗi năm đến hè, mẹ vui quá chừng !!!

năm nay anh Be được 2 giấy khen và 2 huy chương!
Em Bo, năm cuối cấp 2, tạo cho Ba Mẹ nhiều bất ngờ quá! năm nào sau khi nhận giải cả nhà mình cũng đi ăn mừng 2 đứa giỏi nè!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...