Friday, June 23, 2017

Dã Yến Thảo.

Dã Yến Thảo, loài hoa ưa nắng, ẩm nhưng không đọng nước, chịu khó cắt đi hoa tàn sẽ cho nhiều hoa hơn!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...