Friday, May 19, 2017

A Night in Paris!

Khoa had a wonderful night with his teachers & friends to say goodbye Middle school in the Eighth grade Dance!

Khoa with his teachers and friend!
 with Ms. Nancy, therapy teacher.

Ms. Kibuka , home room teacher!

Khoa with his principal!
Sự kiện này chỉ dành cho học sinh lớp 8 ra trường thôi, cha mẹ không được tham dự, thế là mẹ Bo tình nguyện giúp dọn dẹp để được chụp hình với Bo! 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...