Monday, December 8, 2014

Letter to Santa - Xmas 2014

Bỏ vô thùng thư rồi mới nhớ, quên cảm ơn Santa, giờ thằng con đang lo hông biết ôn có gửi quà không???

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...