Monday, July 20, 2015

Lăng Mạc Cửu - Hà Tiên

Thầy trò ăn sáng trước khi lên đường đi Hà Tiên,27/6/2015

 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...