Sunday, November 16, 2014

Lễ Tạ ơn 2014.

Hội Phụ huynh và giáo chức Cy-Fair tổ chức, thứ bảy , 15/11/2014 tại trường tiểu học Willbern.Bo được cho lên biễu diễn bài The Mom song by Big Time Rush, thằng con mừng lắm, nhảy hết mình luôn, we love you, Bo!!!


2 comments:

Dã Quỳ said...

We love you, anh Bo!

Thank you, anh Bo's Mom! ;)

We love you all!!!

BeBo said...

We love you too, dì Quỳ... you are the best Be Bo aunt !!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...