Saturday, March 8, 2014

Hello, Western day!!!

Be đã lớn nên mùa này giờ chỉ có hình ảnh của Bo thôi, rất biết sếp không thích mình vô trể, nhưng vẫn gọi để xin, vì cần phải vào với con trai ở những dịp cùng vui như vầy, đối với mẹ con là quan trọng nhứt, hé Be & Bo!!!  
Hello, Western day
 Bo và cô giáo,

Let's dance,

Hình này lúc Cowboy nhí lên 5 tuổi.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...