Monday, November 25, 2013

Ping Pong dã chiến !

Thằng nhỏ xem quãng cáo của Academy đòi chơi, nhớ lại mình có sẵn, thu mà, mát mẻ lắm, nên bày đồ chơi ngoài vườn, rộng rãi, thằng nhỏ đập thoải mái, báo hại ba, mẹ nó lụm muốn khùng luôn,









No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...