Tuesday, July 25, 2017

Cancun trip, Tinum!

Jun 1, 2017
Ik Kil cenote.
Ik Kil Cenote- the sink hole, the nature pool is 196 feet wide and about 130 feet deep. The Mayan pool is popular tourist destination.
 
 Chuyến này ngắm phượng đã thèm luôn, đi đâu phượng cũng đỏ thắm rợp trời!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...