Sunday, March 19, 2017

The CN Tower, Ontario - Toronto, Canada.

The CN Tower is a 553.3 m-high concrete communications and observation tower in downtown Toronto, Ontario, Canada. (Trip 8/2016)

The Royal Ontario Museum, Toronto, Canada.

No trip to Toronto is complete without a visit to the Royal Ontario Museum, Canada’s largest museum of world cultures and natural history. Explore stunning galleries of dinosaurs, Canada’s First Peoples, ancient Egypt, minerals and gems, and more. With world-class shopping and dining and breathtaking architecture, the ROM is your gateway to the world.(Trip 8/2016)

Sunday, January 29, 2017

Sunday, January 22, 2017

Mẹ và đàn con!

 12/2016, về với mẹ với gia đình còn gì vui hơn !

Sunday, January 8, 2017

Niagara Falls U.S.A

August 5, 2016


Giao thừa 2016-2017

hộp pháo năm trước Thọ Nội quên đốt, thế là Giao thừa này khuy luôn, pháo nổ i chang giao thừa năm nào đón Tết quê mình, vừa hào hứng, phấn chấn, vừa bồi hồi nhớ lại cảm giác những ngày xưa thân ái....nay còn đâu!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...